Hier vindt u een beperkt voorbeeld van diverse actuele en onlangs afgerond opdrachten met een korte beschrijving. Dit om een indruk te krijgen van onze ervaring. 

 

 • Schoolleider, evaluatie jaarplan en opstellen nieuw jaarplan

Vo-instelling in de Randstad

Dagelijks leidinggeven aan team een evalueren jaarplan. In samenwerking opstellen van nieuw jaarplan. 

 

 • Transitiedirecteur, veranderprocessen implementeren

Mbo-instelling in de Randstad

Uitwerking en afronding van de doorgevoerde transitie waarborgen. Duidelijkheid scheppen en verfijnen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Sparringpartner voor het CvB. Het voeren van de dagelijkse leiding en aansturing. 

 

 • Directeur Onderwijs, veranderprocessen implementeren

Mbo-instelling in Midden-Nederland

Organisatie voorbereiden op het inspectiebezoek. Ondersteunen en stimuleren van professionalisering van managers. Uitbouwen en implementeren van nieuwe processen. Dagelijkse leiding geven aan het team.

 

 • Rector, inzet cultuuromslag

VO-instelling in de Randstad

Plan van aanpak voor veranderslag inzake cultuurverbetering opstellen. Bijdragen aan verdere professionalisering van de organisatie. Tot stand brengen van een verbetering van onderwijskwaliteit n.a.v. inspectierapport.

  

 • Teamleider, doorvoeren veranderingen

Mbo-instelling Midden-Nederland

Naast het geven van dagelijkse leiding aan het team is het voorbereiden op het nieuwe schooljaar, waarin tevens bezuinigingen moeten worden doorgevoerd een belangrijk onderdeel van de opdracht. 

 

 • Directeur basisschool, kwaliteitsverbetering/onrust wegnemen

Basisonderwijs Randstad

Naast het voeren van de dagelijkse leiding is een belangrijk onderdeel van de functie het terugbrengen van rust en treffen van maatregelen om dit te bereiken. De kwaliteit moet worden verbeterd en de school moet worden voorbereid op bezoek van de Inspectie. 

 

 • Afdelingsdirecteur, positionering afdeling

Grote mbo-instelling in de Randstad

Naast het geven van dagelijkse leiding aan het team, (mede) vormgeven van de visie m.b.t. de positionering en toekomst van de afdeling.

 

 • Clusterdirecteur, veranderprocessen begeleiden

Grote mbo-instelling in Oost-Nederland

Verbetering van de bedrijfsvoering, doorvoeren cultuurverandering, aansturen MT, vastgoedontwikkeling. Het voeren van de dagelijkse leiding/aansturing.

 

 • Contractdirecteur, opstellen/overeenkomen samenwerkingscontract 

Organisatie voor landelijk samenwerkende mbo's en overheid

De contractdirecteur levert een belangrijke en cruciale bijdrage aan het tot stand komen van een nieuw contract  m.b.t. de samenwerkende mbo-instellingen en de overheid met als doel versterking van het onderwijs richting het beroepenveld.

 

 • Directeur HR, begeleider veranderproces, sparringpartner

Midelgrote mbo-instelling in Randstad

De directeur begeleidt een veranderproces, schept duidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden en fungeert als sparringpartner van het colege van Bestuur. Geeft tevens leiding aan de afdeling HR. 

 

 • Directeur, profilering, verbetering communicatie

Voortgezet Onderwijs  

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en een solide bedrijfsvoering van meerdere scholen. Verbeteren van communicatie en samenwerking zijn hierbij speerpunten.

 

 • Teamleider, teamontwikkeling, stabiliteit vergroten

Grote mbo-instelling in Midden-Nederland

De focus bij deze opdracht ligt op teamontwikkeling, betere aansturing en teambegeleiding.

  

 • Projectleider, voorbereiden Inspectiebezoek

Grote mbo-instelling in de Randstad

De projectleider heeft als taak om de organisatie voor te bereiden op Inspectiebezoek. Focus daarbij ligt op organiseren en structureren en het meenemen van alle betrokkenen. Strakke sturing op het tijdig doorlopen van alle projectfasen is hierbij van groot belang.

 

 • Coaching management

Grote mbo-instelling in de Randstad

Het begeleiden en verzorgen van een trainng/coaching voor het management. Specifiek gericht op verbetering van de samenwerking in kaart brengen van knelpunten en leiderschapsontwikkeling. Profile Dynamics-analyse.

 

Bekijk meer voorbeelden..

 
Deze pagina delen: